Herinrichting OranjebuurtBunnik

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Logo bunnik goed
Welkom op de website over de herinrichting van de Oranjebuurt. Samen met de bewoners van de Oranjebuurt ontwerpen we de wijk. Fijn dat je mee wilt denken!
Op maandagavond 4 oktober hebben we een informatieavond georganiseerd in de Sint Barbarakerk. Veel buurtbewoners zijn gekomen om de plannen te bekijken en te bespreken met het projectteam. 

Klik hier om tekeningen die op deze avond zijn gepresenteerd te bekijken. 

Tot maandag 18 oktober 18:00 uur heeft iedereen zijn opmerkingen op de tussentijdse tekening kunnen insturen. We zijn nu bezig met het verwerken van deze opmerkingen. 

Herinrichting


De huidige inrichting van de Oranjebuurt is 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de woonwensen en eisen van deze tijd. Met de aanleg van een hemelwaterriool en de herinrichting van de wijk houden we onder andere rekening met de verkeersveiligheid, nieuwe mobiliteit, sociale veiligheid en de klimaatthema’s. Het ontwerpen doen we samen met jullie, zodat de nieuwe inrichting zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de burgers en de gemeente.

De informatie die uit de diverse onderzoeken naar voren komt, gaat ons laten zien waar de mogelijkheden liggen. Natuurlijk moeten we hierin wel rekening houden met de wet- en regelgeving en de vastgestelde kaders. Samen met jullie ideeën en tips gaan we het ontwerp vervolgens vormgeven.

Nieuwsbrieven 

In de nieuwsbrief van de Oranjebuurt houden we je ook over de herinrichting van de wijk op de hoogte. Je vindt de nieuwsbrieven op de webpagina van de gemeente Bunnik

Klankbordgroep namens de wijk

Het doel van de samenwerking tussen de gemeente Bunnik en de bewoners van de Oranjebuurt is om tot een nieuwe inrichting van de wijk te komen, die zoveel mogelijk gemeenschappelijke belangen invult. Ter vertegenwoordiging van de wijk is een klankbordgroep samengesteld. Deze groep is zorgvuldig opgesteld om een juiste weerspiegeling van de wijk te weergeven.

Hoe gaan we aan de slag?

In januari hebben alle bewoners een enquête ontvangen. Met deze enquête hebben we de wensen en opmerkingen voor de Oranjebuurt verzameld. Dit wordt samengevoegd met de wet- en regelgeving, de vastgestelde kaders én de informatie uit onderzoeken. Uiteraard speelt ook het beschikbare budget een belangrijke rol bij deze herinrichting. Het resultaat is een programma van eisen met een bijbehorend schetsontwerp.

Op 10 mei vond de eerste bewonersavond plaats. Tijdens deze avond zijn de mogelijke rijrichtingen in de wijk, de biodiversiteit en de mogelijke inrichting besproken. Op 25 mei is tijdens de bewonersavond met een plankaart gepresenteerd hoe de wijk eruit kan komen te zien. 

Na de klankbordsessies wordt er een voorlopig ontwerp voor de Oranjebuurt gemaakt. Dit ontwerp plaatsen we ook op deze pagina, waarna iedereen de laatste feedback kan meegeven. In deze beoordeling worden de klankbordgroep en de ambtelijke projectgroep ook weer betrokken. Uiteindelijk wordt hier het definitieve ontwerp uit opgemaakt.

Hoe ziet de planning eruit?

 • Presentatie schetsontwerp op deze website - mei/juni 2021 - afgerond
 • Samenwerken naar een voorlopig ontwerp - juli/september 2021
 • Presentatie tussentijdse tekening - 4 oktober 2021
 • Laatste wijzigingen naar een definitief ontwerp - november 2021
 • Bestuurlijke besluitvorming - december 2021

De voortgang van het project Oranjebuurt loopt helaas vertraging op. De voorbereiding neemt meer tijd in beslag omdat we de kwaliteit willen waarborgen. Ook vinden we het belangrijk om recht te doen aan alle ideeën die zijn ingebracht. Daarnaast is het project complexer dan vooraf ingeschat. De lessen die we leren in de Engboogerd, willen we meenemen. Het voorlopig ontwerp wordt daarom later dan gepland aan de buurt gepresenteerd.

Veel gestelde vragen

Inrichting Julianalaan
De Julianalaan is 9 jaar geleden al opgeknapt en het grootschalig herinrichten van deze straat valt niet in de strekking van deze opdracht. De vragen en opmerkingen over de huidige opmerkingen zijn bij de desbetreffende beleidsambtenaren onder de aandacht gebracht.

Woonerfgedachte
Alle straten worden op één niveau aangebracht, met uitzondering van de B. van der Weijersstraat, de Oranjestraat en het laatste deel van de Pr. Beatrixstraat (zuidelijk deel). Het strikte woonerf moet voldoen aan een groot aantal eisen. De straten in de Oranjebuurt zijn hier minder voor geschikt, omdat dit lange rechte straten betreft, vandaar dat we het de woonerfgedachte noemen. Waar mogelijk worden asverspringing (mede op verzoek van de bewoners) aangebracht, worden de parkeerplaatsen geduid met een P-tegel en zal er een verkeersbesluit worden voorbereid voor Woonerfzone.

Snelheid van auto’s in de wijk
Het nieuwe straatbeeld in de Oranjebuurt gaat zeker een bijdrage leveren aan het langzamer rijden van auto’s door de smallere rijloper. De snelheid remmende maatregelen worden in een woonerfachtig ontwerp anders vormgegeven dan met drempels. Los van de inrichting is uiteindelijk de bestuurder verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en dat zijn vaak ook de bewoners van de wijk. Maar ook pakketdiensten en supermarkbezorgers zorgen nu soms voor overlast. Op het gebruik van deze diensten hebben de bewoners ook zelf invloed. Handhaving door BOA’s en politie zal bij toenemende of blijvende overlast/overtredingen ingezet moeten worden. 

Parkeren
Met twee tellingen (na de avondklok) is de hoeveelheid en de capaciteit van het aantal geparkeerde auto’s in de wijk bepaald. Met deze aantallen zijn we verdergegaan in het ontwerp. Het is onmogelijk om nog meer parkeerplaatsen in de wijk te realiseren, er is simpelweg niet meer ruimte. Het is mogelijk dat er in een straat minder parkeerplaatsen terugkomen, maar dit is dan in de naastliggende straat gecompenseerd.

Inritten
In het plan komen de inritten terug die daadwerkelijk als zodanig gebruikt worden of die vergund zijn. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met het inrijden op eigen erf als er op eigenerf of in een garage geparkeerd wordt. Inritten die niet meer als zodanig gebruikt worden komen ten goeden aan parkeren op straat. Door de inrichting van de straat op een niveau is de inrit niet nodig om makkelijk en veilig met bijvoorbeeld een fiets op eigen erf te komen.

Rijrichtingen
Veel bewoners stellen voor om de Oranjebuurt eenrichtingsverkeer te maken. Het belangrijkste voordeel van eenrichtingsverkeer is dat er meer ruimte komt in de smallere straten. Dan is er plek voor goede en veilige, voldoende brede trottoirs, groen & bomen en kan het aantal parkeerplaatsen ongeveer gelijk blijven aan de resultaten van de uitgevoerde tellingen.
210624 routekaart
Gebruik van de wijk door vrachtwagens, afvaldiensten en koeriers 
Ook woonstraten moeten toegankelijk zijn voor vrachtauto’s, zoals de vuilnisauto, brandweerauto en een verhuiswagen. In het ontwerp wordt rekening gehouden met een doorgaande route voor de vuilnisauto’s, leveranciers, pakketdiensten. Dit wordt volgens de verkeerskundige normen verwerkt in het plan. Met trailers en vrachtwagens met aanhanger wordt geen rekening mee gehouden, die hebben geen bestemming in de wijk.

Afsluiting bij van Dam op de Parallelweg
De aansluiting van Van Dam op de Parallelweg wordt door veel mensen als onveilig beschouwd. De ingang bij Van Dam is gevaarlijk als je vanuit Utrecht komt, met een rare U-bocht met veel fiets- en autoverkeer.
Door het afsluiten van deze aansluiting gaat het verkeer de Koningin Julianalaan gebruiken. Uit tellingen blijkt dat het om tientallen extra auto’s per dag gaat, deze afsluiting heeft geen invloed op de verkeersafwikkeling van de Julianalaan.De Parallelweg wordt een fietsstraat, waarbij de auto te gast is en zich moet aanpassen aan de fietsers. Ook hiervoor zal een verkeersbesluit genomen moeten gaan worden.

Keuze planten en bomen
In het kader van biodiversiteit en het voorkomen van boomziekten, wordt gekozen voor een mix van boomsoorten en planten. De grote van de bomen zal worden afgestemd op de buurt/woonstraten. De positie van de bomen en de mogelijkheid om deze te kunnen planten hangt grotendeels af van de bestaande ondergrondse infrastructuur, de kabels en leidingen. De boomkeuzes zullen worden gepresenteerd op de resultaat tekening van de eerste participatieronde (maart-september ’21).

De opmerkingen over de plaatsen van de bomen/klimopstandaarden worden geëvalueerd en waar mogelijk meegenomen in het ontwerp.

Elektrisch rijden
Oplaadvoorzieningen worden doorgaans op aanvraag gefaciliteerd in de gemeente Bunnik. In het huidige ontwerp is rekening gehouden met de aanleg van 2 extra e-laad parkeerplaatsen. Deze staan op de tekening aangegeven die op 4 oktober wordt gepresenteerd.

Overhangend groen

Bij veel tuinen hangen planten, struiken of bomen boven de stoep of de weg. We willen jullie als bewoners vragen om dit ‘overhangend groen’ zoveel mogelijk weg te halen, tot waar de tuin begint, de erfgrens. Zo blijft de stoep vrij, ook voor kinderwagens en rollators. Alvast hartelijk dank. 

Je kunt het snoeiafval gewoon in de groencontainer doen. Dit wordt in de oneven weken op vrijdag opgehaald. Als je veel snoeiafval hebt, dan kunt u dit tot twee kubieke meter per keer gratis via Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) wegbrengen. Eventueel kan je hiervoor gratis een aanhanger reserveren.

Kijk ook op www.tuinweb.nl/haag-snoeien voor informatie over wanneer je een haag het beste kunt snoeien en op welke manier. 

Wil je op de hoogte blijven van de voortgang?

Vergeet dan niet om rechtsboven uw e-mailadres achter te laten. Volg het project ook via de BouwApp op uw smartphone.  Met de App kunnen we jullie op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen en is het mogelijk om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. In verband met privacy zijn de meldingen niet onderling zichtbaar. De gemeente Bunnik beheert deze app.

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:
 • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
 • Zoek in de app naar ‘Herinrichting Oranjebuurt Bunnik’.
 • Open het project en klik op ‘volgen’.
 • Selecteer de doelgroep waar u bij hoort.
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de kabels, leidingen, riolering, bodem en hoogtes. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases.

In januari 2021 is een bewonersenquête verspreid onder alle bewoners van de Oranjebuurt. De resultaten van de enquête vindt je hier:

enquete-oranjebuurt-uitkomsten.pdf

Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Schetsen

Schetsontwerp of plankaart


Op dit moment is het schetsontwerp, of ook wel plankaart genoemd, gereed. Bekijkt u deze hier: Schetsontwerp / Plankaart Oranjebuurt

Het is niet meer mogelijk om via deze website te reageren op het Schetsontwerp. We zijn alle ingekomen reacties aan het overwegen en komen in het najaar 2021 weer bij u terug met het Voorlopig Ontwerp. De reacties die nu binnen komen, worden daarom meegenomen in de ontwikkeling van het Voorlopig Ontwerp.

Bewonersavonden

Om u te betrekken bij de herinrichting van de Oranjebuurt, zijn twee online bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is uitgelegd hoe het schetsontwerp is opgesteld en welke keuzes daarbij moesten worden gemaakt. 

Op 10 mei vond de eerste bewonersavond plaats. Tijdens deze avond zijn de mogelijke rijrichtingen in de wijk, de biodiversiteit en de mogelijke inrichting besproken.
Op 25 mei is tijdens de bewonersavond met een plankaart gepresenteerd hoe de wijk eruit kan komen te zien. Veel gestelde vragen

Lees hier de veel gestelde vragen: veel-gestelde-vragen-oranjebuurt-dd-24-juni.pdf
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Ontwerpen

Op maandagavond 4 oktober hebben we een informatieavond georganiseerd in de Sint Barbarakerk. Veel buurtbewoners zijn gekomen om de plannen te bekijken en te bespreken met het projectteam. 

Klik hier om tekeningen die op deze avond zijn gepresenteerd te bekijken. 

Maandag 18 oktober 18:00 uur sluit mogelijkheid voor het maken van opmerkingen op de tussentijdse tekening. Geef uw opmerkingen door via het contactformulier onderaan deze pagina.

Het vervolg

Na de bewonersavond van 4 oktober worden de volgende stappen gevolgd:

 • Projectteam bespreekt binnengekomen opmerkingen en suggesties
 • Toets op Gemeenschappelijk belang (Overheidsopgaven)
 • Voorlopig Ontwerp
 • Collegevoorstel in november
 • Vervolgens terugkoppeling Voorlopig Ontwerp aan inwoners
 • Laatste reactie mogelijkheid op ontwerptekening
 • Ontwerp wordt definitief gemaakt
 • Terugkoppeling Definitief Ontwerp aan inwoners
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Definitief

Hier plaatsen wij uiteindelijk het definitieve ontwerp.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden