Privacy

Privacyverklaring


Bij Akertech Adviseurs delen wij graag onze kennis en dus ook onze kennis over privacywetgeving en de verwerking van persoonsgegevens. Daarom vinden wij het belangrijk om u in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens wij zelf verwerken en hoe en waarom wij dat doen.

Akertech Adviseurs (hierna ‘Akertech’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (de ‘AVG’) Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 juni 2018.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • Contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en
huwelijkse staat;
 • Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.


2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u vragenlijst invult of als u ons een bericht verstuurd, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult,  uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een offerte of opdracht die wij krijgen, via(openbare)
registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de beste mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor Adviseurs en Ingenieurs geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Marketing- en business
Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u
relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.

Gebruik en verbetering van onze website
Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en
analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

Deelname events & beurzen
Bij aanmelding van een van onze events vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van het betreffende event, uw aanwezigheid te registreren en u een deelnamebewijs te kunnen sturen.

Tevredenheidsonderzoeken
Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Ook kunnen wij u na een bezoek aan een van onze events een uitnodiging sturen om betreffende event te beoordelen.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege gerechtvaardigd belang.


5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de
onderstaande gevallen:
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze
privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers en externe adviesbureau;.
 • Derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze events. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de
verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Akertech Adviseurs, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Als een van onze externe leveranciers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische
Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via privacy@akertech.nl.

Welke rechten heeft u?
U kunt de persoonsgegevens die wij van uw verwerken inzien. U heeft het recht uw
persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet langer juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, onze verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/ of
beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

8. Contact met ons opnemen

Als u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: privacy@akertech.nl of Akertech Adviseurs, t.a.v. Hoofd Bedrijfsbureau, Bruistensingel 120, 5232 AC ’s-Hertogenbosch. Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.