Herinrichting Riekevoort/ MosselaarRijen

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Welkom op de website van de herinrichting van de Riekevoort/Mosselaar.
De werkzaamheden zijn gestart! Op 2 november heeft wethouder Machielsen de werkzaamheden officieel geopend door het plaatsen van de eerste huisaansluiting op het hemelwaterriool. Via de BouwApp kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen. U kunt deze downloaden in de App Store, zoek daarna naar Riekevoort en Mosselaar. 

File

Begin 2021 zijn we begonnen om samen met bewoners en betrokkenen de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en de wateroverlast in de wijk.

Omdat we niet alle straten tegelijk kunnen aanpakken doen we dit straat voor straat. Riekevoort/Mosselaar is het eerste project. Daarnaast gaan we aan de slag met de Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek.

Op deze pagina kunt u alles lezen en terugvinden over hoe het ontwerp tot stand gekomen is en wat u kunt verwachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de Riekevoort en Mosselaar. Kijk hiervoor onderaan deze pagina bij het tabblad ‘fase 4, uitvoeren.’ 

Nieuwe bomen


Met uw hulp is er een keuze gemaakt voor de nieuw te plaatsen boomsoorten in de Riekevoort en de Mosselaar. Hieronder kunt u de uitslag van de enquête lezen. Het zal een mix worden van deze boomsoorten, rekening houdend met welke boomsoorten de meeste stemmen hebben gekregen.   

Uitslag bomen-enquête

Voorkeur soorten 8-15 m hoog:
 • Veldesdoorn (15 stemmen)
 • Haagbeuk ( 9 stemmen)
 • Boomhazelaar (4 stemmen)

Voorkeur soorten tot 8 m hoog:
 • Sierkers (14 stemmen)
 • Krentenboompje (8 stemmen)
 • Sierappel (6 stemmen)
 

Wat gaan we aanpakken?


Wortelopdruk

Als een boom groeit, dan groeien natuurlijk de wortels ook mee. Als de wortels oppervlakkig groeien, dan kunnen scheuren in het wegdek en ongelijke tegels in de straat ontstaan. Dit noemen we wortelopdruk. Er ontstaat in verschillende straten nog te vaak wortelopdruk. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen. De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in een aantal straten in onze gemeente te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Deze straten worden opnieuw ingericht.  

Wateroverlast


Maatregelen tegen wateroverlast
In de zomer van 2020 werd Rijen Noord Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. Naar aanleiding daarvan zijn er zo snel mogelijk maatregelen genomen in het laagstgelegen deel van de wijk. Zo is het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aangepast. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgraven hebben richting de beek. Nu is er een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, zodat we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uitkomt en de huizen in kan stromen. 

Wat de oud wethouder hierover zegt:
“We begrijpen heel goed dat inwoners de kans op wateroverlast bij hevige buien beu zijn. We willen de kans op herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen. Dit biedt ons ook de kans om in alle rust onderzoek te doen naar het rioolstelsel van heel Rijen Noord Oost. Op basis daarvan bepalen we wat we moeten doen om de problemen met wateroverlast op te lossen.” vertelt oud wethouder Aletta van der Veen.  

Wat er nog komen gaat 
Er moeten dus meer maatregelen genomen worden om het risico op wateroverlast bij hevige regenval te verminderen. De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 ingestemd met het ontwerpen van een ‘blauwe ader’ voor Rijen NO. Deze blauwe ader is een aparte rioolleiding voor het afvoeren van overtollig regenwater naar de overstortvijver bij Wolfsweide. Dit betekent dat de regenpijpen afgekoppeld worden van her riool en aangesloten worden op een riolering speciaal voor het afvoeren van regenwater. Voordelen van deze maatregel zijn ook dat we minder water naar de zuivering afvoeren en dat schoon water naar de vijver gebracht wordt, wat de waterkwaliteit ten goede komt.

Bewonersbrief 29-06-2020 wateroverlast Rijen Noord Oost
Bewonersbrief 16-12-2020 korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief 21-01-2021 start werkzaamheden korte termijn wateroverlast

Hoe werken we met elkaar samen?

We ontwerpen de nieuwe inrichting samen met bewoners en betrokkenen. We beoordelen alle op- en aanmerkingen en bekijken of ze haalbaar zijn. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen wensen, en die kunnen per persoon en per situatie verschillen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het vastgestelde gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van álle bewoners. Rekening houdend met al deze zaken zoeken we naar een ontwerp waar zoveel mogelijk bewoners en betrokkenen zich in kunnen vinden.

Uit welke stappen het ontwerptraject bestaat, en waar we nu zijn vindt u onderaan bij fases.

82 bijlage 1

Op de hoogte blijven? 

Naast de informatie op deze website sturen we bij belangrijke mededelingen over uw straat een bewonersbrief. Lees hier alle bewonersbrieven die tot nu toe verstuurd zijn. Ook sturen we regelmatig een nieuwsbrief waarin we vertellen wat de stand van zaken is van álle projecten in Rijen Noord-Oost. Als u deze ook graag wilt ontvangen, vul dan uw naam en e-mailadres in bovenaan deze pagina. Lees hier alle nieuwsbrieven die al zijn verstuurd.

83 bijlage 2
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases. Voor Riekevoort/Mosselaar betekent dit dat we onder meer een overzicht hebben gemaakt van de bomen die er staan, de ernst van de wortelopdruk en de voor-en nadelen van het vervangen van de bomen. Deze afwegingsnotitie is in mei 2021 goedgekeurd door het college. Ook is er een flora-en faunaonderzoek gedaan en is er gekeken of er nog explosieven in de grond liggen die nooit zijn afgegaan.

 De fase van onderzoek is voor de Riekevoort/Mosselaar afgerond.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met bewoners maken we in deze fase een ontwerp. Elke straat krijgt zijn eigen ontwerptraject. Voor Riekevoort/Mosselaar hebben we en inmiddels een Definitief Ontwerp vastgesteld. Dit is als volgt gegaan:

 • Iedere bewoner heeft een brief gekregen waarin we aangegeven hebben dat we aan de slag gaan met een ontwerp voor de reconstructie.
 • Er is in de brief een oproep gedaan wie er actief mee wil denken over het ontwerp in een werkgroep.
 • Samen met de leden van de werkgroep is het eerste schetsontwerp gemaakt. Bekijk hier de verslagen van de vergaderingen van de werkgroep. 
 • Ook andere betrokkenen hebben meegedacht, zoals Veilig Verkeer Nederland, BVL (Brabants Veiligheidslabel) de NLGR, de politie, de Leijstromen, BS de Brakken en mensen met een beperking.
 • Het ontwerp (Voorlopig Ontwerp) is besproken en toegelicht in een bewonersavond waar alle buurtbewoners voor waren uitgenodigd. Mocht u behoefte hebben om het voorlopig ontwerp nogmaals in te zien kunt u dat bij ons opvragen. 
 • De opmerkingen die daar verzameld zijn hebben we allemaal bekeken en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Bekijk hier de lijst met opmerkingen en wat daarmee gedaan is.
 • Samen met de werkgroep en de andere betrokkenen is er een definitief ontwerp gemaakt. 
 • Het definitieve ontwerp heeft een uitgebreide onderbouwing gekregen die op 18 januari door de gemeenteraad is goedgekeurd. Bekijk hier het definitieve ontwerp.
 • Op 31 januari is het ontwerp unaniem goedgekeurd door het college van Burgemeesters en Wethouders en is er geld vrijgemaakt voor de uitvoering.
 • We hebben samen met de groenadviseur en de NLGR een voorselectie van geschikte bomen gemaakt, die we kunnen terugplanten nadat de overlastgevende bomen gekapt zijn. Door middel van een enquete op deze website hebben we aan de bewoners gevraagd welke soort hun voorkeur heeft. Deze informatie verwerken we in het ontwerp.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

Eerste voorbereidingen 2022
In de eerste week van augustus zijn de bomen gekapt. Hierover is een aparte brief verstuurd aan alle bewoners. Afgelopen september zijn er werkzaamheden uitgevoerd door Brabant Water. Op 1 november is er gestart met de uitvoerende werkzaamheden door aannemer Biemans uit Gilze. Hierover heeft iedereen die in de Riekevoort of Mosselaar woont een brief ontvangen. Op 31 oktober heeft hierover ook een bewonersavond plaatsgevonden op het gemeentehuis. Er was uitleg over de werkzaamheden en wat dit betekent voor de aanwonenden, daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen. 

Aftrap werkzaamheden wethouder Machielsen
Op 2 november heeft wethouder Machielsen de werkzaamheden officieel geopend. Hij legde de eerste hand aan de aansluiting op het hemelwaterriool. Hiervoor waren alle bewoners en andere betrokken uitgenodigd die actief hebben meegedacht over de plannen voor de straten.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

 
Start en duur van de werkzaamheden
Op 1 november 2022 zijn de werkzaamheden van start gegaan. Deze worden uitgevoerd door aannemer Biemans uit Gilze. De werkzaamheden duren waarschijnlijk t/m maart 2023.

Overlast door werkzaamheden
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken en om de uitvoeringsduur zo kort mogelijk te houden. Tijdens die periode proberen we de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. U wordt hierover door de aannemer geïnformeerd. We streven ernaar de overlast van de werkzaamheden te beperken, toch is enige overlast niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als de weg is opgebroken, kunt u met de auto uw woning tijdelijk niet bereiken. Voor het doorgaande verkeer zal een omleidingsroute ingesteld worden.

Afkoppelen regenpijpen
Het regenwater van de straat gaan we opvangen in het nieuwe regenwaterriool; dit is een klimaatadaptieve maatregel. Ook willen we, waar dat mogelijk is, de regenpijpen van uw huizen (aan de voorkant) op deze riolering aansluiten. Dat is altijd een vrijwillige keuze, en het is afhankelijk van de technische mogelijkheden per adres. Ruim voordat de werkzaamheden bij u voor de deur gaan plaatsvinden komt de aannemer langs om de mogelijkheden hiervoor te bekijken en afspraken te maken.

Parkeren
Wij vragen u vriendelijk om vanaf dinsdag 1 november vanaf 07:00 uur uw auto buiten het werkgebied te parkeren. Het werkgebied is het weggedeelte waar de aannemer de werkzaamheden uitvoert. De aannemer geeft het werkgebied aan met verkeersborden en wegafzettingen.

Huisvuil
Wanneer gedurende de werkzaamheden de container niet op de normale plek kan worden neergezet, zal de aannemer u hierbij helpen. U zet de container aan uw perceelsgrens. De aannemer haalt de container bij de perceelsgrens op, plaatst deze buiten het werkvak en zorgt dat de container na lediging weer bij u terug op het perceel staat.

Vragen?
Heeft u een vraag over de uitvoering? Neem dan contact op met Gerben Gerrits. Hij begeleidt de uitvoering namens de gemeente. U kunt hem bellen op telefoonnummer 06-20496398 of e-mailen naar gerbengerrits@abg.nl. De contactpersoon namens de aannemer is Kees-Jan Paulissen. U kunt hem bellen via telefoonnummer 06-51186657 of emailen naar kj.paulissen@paulissen-gww.nl.

Bekijk hier het Defintief Ontwerp

Definitief Ontwerp Riekevoort
Definitief Ontwerp kruising Riekevoort/Mosselaar
Definitief Ontwerp Mosselaar
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden