Herinrichting Riekevoort/ MosselaarRijen

Snel naar:infofasesfeedback
Blijf op de hoogte
Please enable javascript to use this contact form.
NaamE-mailinschrijven
Welkom op de website van de herinrichting van de Riekevoort/Mosselaar.
Fijn dat u meedenkt!
Begin 2021 zijn we begonnen om samen met bewoners en betrokkenen de wijk Rijen Noord Oost duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken. Daarvoor pakken we een aantal dingen aan, waaronder de wortelopdruk van bomen en de wateroverlast in de wijk.

Omdat we niet alle straten tegelijk kunnen aanpakken doen we dit straat voor straat. Riekevoort/Mosselaar is het eerste project. Daarnaast gaan we aan de slag met de Doornbos, Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek.

Op deze pagina kunt u alles lezen en terugvinden over de Riekevoort/Mosselaar.

Nieuwe bomen


Met uw hulp is er een keuze gemaakt voor de nieuw te plaatsen boomsoorten in de Riekevoort en de Mosselaar. Hieronder kunt u de uitslag van de enquête lezen. Het zal een mix worden van deze boomsoorten, rekening houdend met welke boomsoorten de meeste stemmen hebben gekregen.   

Uitslag bomen-enquête

Voorkeur soorten 8-15 m hoog:
 • Veldesdoorn (15 stemmen)
 • Haagbeuk ( 9 stemmen)
 • Boomhazelaar (4 stemmen)

Voorkeur soorten tot 8 m hoog:
 • Sierkers (14 stemmen)
 • Krentenboompje (8 stemmen)
 • Sierappel (6 stemmen)
 

Wat gaan we aanpakken?


Wortelopdruk

Als een boom groeit, dan groeien natuurlijk de wortels ook mee. Als de wortels oppervlakkig groeien, dan kunnen scheuren in het wegdek en ongelijke tegels in de straat ontstaan. Dit noemen we wortelopdruk. Er ontstaat in verschillende straten nog te vaak wortelopdruk. Dit leidt steeds meer tot overlast, gevaarlijke situaties en soms ook schades. Dit probleem willen we graag oplossen. De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen, waarin zij het college verzoekt om in een aantal straten in onze gemeente te zorgen voor, een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting. Naar aanleiding van de moties hebben we gekeken naar de straten in Rijen Noord Oost waar de wortelopdruk tot de meeste problemen leidt. Deze straten worden opnieuw ingericht.  

Wateroverlast


Maatregelen tegen wateroverlast
In de zomer van 2020 werd Rijen Noord Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui. Naar aanleiding daarvan zijn er zo snel mogelijk maatregelen genomen in het laagstgelegen deel van de wijk. Zo is het wegprofiel in een deel van de Zaaren en de Sporkt aangepast. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we afgraven hebben richting de beek. Nu is er een tijdelijke afvoer richting de beek buiten de wijk, zodat we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uitkomt en de huizen in kan stromen. 

Wat de oud wethouder hierover zegt:
“We begrijpen heel goed dat inwoners de kans op wateroverlast bij hevige buien beu zijn. We willen de kans op herhaling zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben we extra geld vrijgemaakt voor tijdelijke maatregelen. Dit biedt ons ook de kans om in alle rust onderzoek te doen naar het rioolstelsel van heel Rijen Noord Oost. Op basis daarvan bepalen we wat we moeten doen om de problemen met wateroverlast op te lossen.” vertelt oud wethouder Aletta van der Veen.  

Wat er nog komen gaat 
Er moeten dus meer maatregelen genomen worden om het risico op wateroverlast bij hevige regenval te verminderen. De gemeenteraad heeft op 22 november 2021 ingestemd met het ontwerpen van een ‘blauwe ader’ voor Rijen NO. Deze blauwe ader is een aparte rioolleiding voor het afvoeren van overtollig regenwater naar de overstortvijver bij Wolfsweide. Dit betekent dat de regenpijpen afgekoppeld worden van her riool en aangesloten worden op een riolering speciaal voor het afvoeren van regenwater. Voordelen van deze maatregel zijn ook dat we minder water naar de zuivering afvoeren en dat schoon water naar de vijver gebracht wordt, wat de waterkwaliteit ten goede komt.

Bewonersbrief 29-06-2020 wateroverlast Rijen Noord Oost
Bewonersbrief 16-12-2020 korte termijn maatregelen wateroverlast
Bewonersbrief 21-01-2021 start werkzaamheden korte termijn wateroverlast

Hoe werken we met elkaar samen?

We ontwerpen de nieuwe inrichting samen met bewoners en betrokkenen. We beoordelen alle op- en aanmerkingen en bekijken of ze haalbaar zijn. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen wensen, en die kunnen per persoon en per situatie verschillen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met het vastgestelde gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving. Hiermee dienen we het belang van álle bewoners. Rekening houdend met al deze zaken zoeken we naar een ontwerp waar zoveel mogelijk bewoners en betrokkenen zich in kunnen vinden.

Uit welke stappen het ontwerptraject bestaat, en waar we nu zijn vindt u onderaan bij fases.

82 bijlage 1

Op de hoogte blijven? 

Naast de informatie op deze website sturen we bij belangrijke mededelingen over uw straat een bewonersbrief. Lees hier alle bewonersbrieven die tot nu toe verstuurd zijn. Ook sturen we regelmatig een nieuwsbrief waarin we vertellen wat de stand van zaken is van álle projecten in Rijen Noord-Oost. Als u deze ook graag wilt ontvangen, vul dan uw naam en e-mailadres in bovenaan deze pagina. Lees hier alle nieuwsbrieven die al zijn verstuurd.

83 bijlage 2
Fase 1

Onderzoeken

In deze fase doen we onderzoek naar verschillende zaken, zoals de bomen, kabels, leidingen, riolering, bodem, hoogtes en archeologie. Hieruit volgen de gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering in volgende fases. Voor Riekevoort/Mosselaar betekent dit dat we onder meer een overzicht hebben gemaakt van de bomen die er staan, de ernst van de wortelopdruk en de voor-en nadelen van het vervangen van de bomen. Deze afwegingsnotitie is in mei 2021 goedgekeurd door het college. Ook is er een flora-en faunaonderzoek gedaan en is er gekeken of er nog explosieven in de grond liggen die nooit zijn afgegaan.

 De fase van onderzoek is voor de Riekevoort/Mosselaar afgerond.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 2

Ontwerpen

Samen met bewoners maken we in deze fase een ontwerp. Elke straat krijgt zijn eigen ontwerptraject. Voor Riekevoort/Mosselaar hebben we en inmiddels een Definitief Ontwerp vastgesteld. Dit is als volgt gegaan:

 • Iedere bewoner heeft een brief gekregen waarin we aangegeven hebben dat we aan de slag gaan met een ontwerp voor de reconstructie.
 • Er is in de brief een oproep gedaan wie er actief mee wil denken over het ontwerp in een werkgroep.
 • Samen met de leden van de werkgroep is het eerste schetsontwerp gemaakt. Bekijk hier de verslagen van de vergaderingen van de werkgroep. 
 • Ook andere betrokkenen hebben meegedacht, zoals Veilig Verkeer Nederland, BVL (Brabants Veiligheidslabel) de NLGR, de politie, de Leijstromen, BS de Brakken en mensen met een beperking.
 • Het ontwerp (Voorlopig Ontwerp) is besproken en toegelicht in een bewonersavond waar alle buurtbewoners voor waren uitgenodigd. Mocht u behoefte hebben om het voorlopig ontwerp nogmaals in te zien kunt u dat bij ons opvragen. 
 • De opmerkingen die daar verzameld zijn hebben we allemaal bekeken en waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Bekijk hier de lijst met opmerkingen en wat daarmee gedaan is.
 • Samen met de werkgroep en de andere betrokkenen is er een definitief ontwerp gemaakt. 
 • Het definitieve ontwerp heeft een uitgebreide onderbouwing gekregen die op 18 januari door de gemeenteraad is goedgekeurd. Bekijk hier het definitieve ontwerp.
 • Op 31 januari is het ontwerp unaniem goedgekeurd door het college van Burgemeesters en Wethouders en is er geld vrijgemaakt voor de uitvoering.
 • We hebben samen met de groenadviseur en de NLGR een voorselectie van geschikte bomen gemaakt, die we kunnen terugplanten nadat de overlastgevende bomen gekapt zijn. Door middel van een enquete op deze website hebben we aan de bewoners gevraagd welke soort hun voorkeur heeft. Deze informatie verwerken we in het ontwerp.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 3

Voorbereiden

In de eerste week van augustus zullen de bomen worden gekapt. Hierover is een aparte brief verstuurd aan alle bewoners. Ook worden er in september werkzaamheden uitgevoerd door Brabant Water, hierover ontvangen de aanwonende bewoners verdere informatie van Brabant Water zelf. We verwachten dat er rond november gestart kan worden met de verdere uitvoering. Ruim voorafgaand aan de uitvoering ontvangen de bewoners een brief met praktische informatie van de gemeente. Daarna neemt de aannemer de communicatie over de werkzaamheden over.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden
Fase 4

Uitvoeren

In de uitvoeringsfase doorlopen we het proces van een aanbesteding, zodat we een aannemer kunnen inschakelen. Deze aannemer gaat buiten de werkzaamheden uitvoeren. Dat gebeurt in verschillende stappen.

Als alles goed verloopt verwachten we dat er rond oktober van dit jaar begonnen kan worden met de werkzaamheden. * 

Op deze pagina zullen we u op de hoogte houden van de planning als we in de uitvoeringsfase zijn.  

*Dit is onder voorbehoud, omdat de start van de werkzaamheden afhangt van meerdere partijen, en de planning van deze partijen op elkaar afgestemd moet worden. Ook kunnen eventuele bezwaren op de vergunningsaanvragen voor vertraging zorgen.
Vragen of feedback?

We horen het graag!

Please enable javascript to use this contact form.
NaamEmailBerichtbericht verzenden